Telerau ac Amodau

DARLLENWCH Y TELERAU AC AMODAU DEFNYDDIO GOFAL CYN DEFNYDDIO'R WEFAN HON.

Croeso i'n gwefan. Os ydych chi'n parhau i bori a defnyddio'r wefan hon rydych chi'n cytuno i gydymffurfio â'r telerau ac amodau defnyddio canlynol ac yn rhwym iddynt, sydd, ynghyd â'n polisi preifatrwydd ac ymwadiad gwefan, yn llywodraethu perthynas dvafoundation.org â chi mewn perthynas â'ch defnydd o y wefan hon.

Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n nodi eich bod chi'n derbyn yr amodau a thelerau defnyddio hyn. At ddibenion yr amodau a thelerau hyn, mae “Ni”, “Ein” a “Ni” yn cyfeirio at dvafoundation.org ac mae “Chi” ac “Eich” yn cyfeirio atoch chi, y cleient, ymwelydd, defnyddiwr gwefan neu berson sy'n defnyddio ein gwefan.

DIWYGIO TELERAU

Rydym yn cadw'r hawl i newid, addasu, ychwanegu neu ddileu dognau o'r telerau hyn ar unrhyw adeg. Gwiriwch y telerau hyn yn rheolaidd cyn defnyddio ein gwefan i sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau. Byddwn yn ymdrechu i dynnu sylw at unrhyw newidiadau sylweddol neu sylweddol i chi lle bo hynny'n bosibl. Os dewiswch ddefnyddio ein gwefan yna byddwn yn ystyried y defnydd hwnnw fel tystiolaeth bendant o'ch cytundeb a'ch derbyn bod y telerau hyn yn llywodraethu eich hawliau a'ch rhwymedigaethau chi a dvafoundation.org i'w gilydd.

TERFYN RHWYMEDIGAETH

Mae'n rhag-amod hanfodol i chi wrth ddefnyddio ein gwefan eich bod yn cytuno ac yn derbyn nad yw dvafoundation.org yn gyfreithiol gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod y gallech ei ddioddef yn ymwneud â'ch defnydd o'r wefan, p'un ai o wallau neu o hepgoriadau yn ein dogfennau neu wybodaeth, unrhyw nwyddau neu wasanaethau y gallwn eu cynnig neu o unrhyw ddefnydd arall o'r wefan. Mae hyn yn cynnwys eich defnydd neu ddibyniaeth ar unrhyw gynnwys, dolenni, sylwadau neu hysbysebion trydydd parti. Mae eich defnydd o, neu ddibynnu ar, unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon yn gyfan gwbl ar eich risg eich hun, ac ni fyddwn yn atebol amdanynt.

Eich cyfrifoldeb chi eich hun fydd sicrhau bod unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy'r wefan hon yn cwrdd â'ch gofynion personol, penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth a deunyddiau o'r fath gynnwys gwallau neu wallau ac rydym yn eithrio atebolrwydd yn benodol am unrhyw wallau neu wallau o'r fath i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

DEDDF CYSTADLEUAETH A DEFNYDDWYR

At ddibenion Atodlen 2 Deddf Cyfraith Defnyddwyr Awstralia, yn benodol Adrannau 51 i 53, 64 a 64A o Ran 3-2, Adran 1, Is-adran A Deddf Cystadleuaeth a Defnyddwyr 2010 (Cth), atebolrwydd dvafoundation.org am unrhyw mae torri un o delerau'r cytundeb hwn wedi'i gyfyngu i: cyflenwi'r nwyddau neu'r gwasanaethau i chi eto; amnewid y nwyddau; neu dalu'r gost o gyflenwi'r nwyddau neu'r gwasanaethau i chi eto.

Rhaid i chi fod dros 18 oed i ddefnyddio'r wefan hon ac i brynu unrhyw nwyddau neu wasanaethau.

CYFLWYNO NWYDDAU

Gall nwyddau corfforol gael eu danfon gan Awstralia Post a / neu gwmnïau negesydd parchus eraill. Mae danfoniadau'n cael eu prosesu'n brydlon ar ôl derbyn y taliad llawn. Gall cludo gymryd rhwng 2 a 14 diwrnod, yn dibynnu ar yr opsiwn dosbarthu. Dylid datrys archebion sydd wedi'u difrodi neu eu colli gydag Awstralia Post neu'r cwmni negesydd yn uniongyrchol ac nid ydym yn gyfrifol am nwyddau sy'n cael eu difrodi wrth eu cludo neu na dderbynnir. Gwneir amnewid eitemau sydd wedi'u difrodi neu eu colli yn ôl disgresiwn dvafoundation.org.

Mae nwyddau digidol yn cael eu danfon ar unwaith. Byddwch yn ymwybodol bod risgiau cynhenid ​​yn gysylltiedig â lawrlwytho unrhyw feddalwedd a nwyddau digidol. Os bydd gennych unrhyw broblemau technegol wrth lawrlwytho unrhyw un o'n nwyddau, cysylltwch â ni fel y gallwn geisio eich cynorthwyo.

DYCHWELYD A CHYFLWYNO

Mae dvafoundation.org yn delio â ffurflenni ac yn prosesu ad-daliadau yn unol â deddfwriaeth Diogelu Defnyddwyr Awstralia.

Os hoffech ddychwelyd eich archeb, rhowch wybod i ni cyn pen 30 diwrnod o'i brynu gyda rheswm dilys dros ddychwelyd. Os na allwn ddatrys eich cwyn na'ch cynorthwyo ymhellach, byddwn yn prosesu ad-daliad ar ôl derbyn y nwyddau a brynwyd yn amserol. Bydd nwyddau sydd heb eu hagor yn cael eu had-dalu'n llawn. Bydd ad-daliadau yn cael eu prosesu'n brydlon a bydd taliad yn cael ei wneud yn yr un dull ag y gwnaethoch daliad. Gwneir pob ad-daliad yn ôl disgresiwn dvafoundation.org.

CYSYLLTIADAU Â GWEFANNAU ERAILL

o bryd i'w gilydd gall dvafoundation.org ddarparu dolenni i wefannau eraill, hysbysebion a gwybodaeth ar ei wefannau er hwylustod ichi. Nid yw hyn o reidrwydd yn awgrymu nawdd, ardystiad, na chymeradwyaeth na threfniant rhwng dvafoundation.org a pherchnogion y gwefannau hynny. nid yw dvafoundation.org yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ran o'r cynnwys a geir ar y gwefannau cysylltiedig.

Gall gwefan dvafoundation.org gynnwys gwybodaeth neu hysbysebion a ddarperir gan drydydd partïon nad yw dvafoundation.org yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am unrhyw wybodaeth neu gyngor a ddarperir i chi yn uniongyrchol gan drydydd partïon. Rydym yn gwneud 'argymhelliad' yn unig ac nid ydym yn darparu unrhyw gyngor ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gyngor a dderbynnir yn hyn o beth.

YMWADIAD

I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, mae dvafoundation.org yn gwadu yn llwyr yr holl warantau, a fynegir neu a awgrymir, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, warantau ymhlyg masnachadwyedd a ffitrwydd at unrhyw bwrpas penodol. nid yw dvafoundation.org yn rhoi unrhyw warant y bydd y dogfennau, y nwyddau neu'r gwasanaethau yn rhydd o wallau, neu y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod ein gwefan neu ei gweinydd yn rhydd o firysau nac unrhyw gydrannau niweidiol eraill.

Er ein bod bob amser yn ymdrechu i gael y wybodaeth fwyaf cywir, dibynadwy a chyfoes ar ein gwefan, nid ydym yn gwarantu nac yn cyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch defnyddio neu ganlyniad defnyddio unrhyw ddogfen, cynnyrch, gwasanaeth, dolen neu wybodaeth ar ei wefan neu ynghylch eu cywirdeb, addasrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd neu fel arall.

Eich unig gyfrifoldeb chi ac nid cyfrifoldeb dvafoundation.org yw ysgwyddo unrhyw gostau gwasanaethu, atgyweirio neu gywiro, a'r holl gostau. Efallai na fydd y gyfraith berthnasol yn eich gwladwriaeth neu'ch tiriogaeth yn caniatáu i'r gwaharddiadau hyn, yn enwedig gwaharddiadau rhai gwarantau ymhlyg. Efallai na fydd rhai o'r uchod yn berthnasol i chi ond mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw risg y gallech fod yn ei chymryd trwy ddefnyddio'r wefan hon neu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau y gellir eu cynnig drwyddi. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud hynny.

EICH PREIFATRWYDD

Yn dvafoundation.org, rydym wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi i wneud y mwyaf o'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i chi. Rydym yn parchu preifatrwydd a chyfrinachedd y wybodaeth a ddarperir gennych chi ac yn cadw at Egwyddorion Preifatrwydd Awstralia. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar wahân yn ofalus.

Gallwch newid eich manylion ar unrhyw adeg trwy ein cynghori yn ysgrifenedig trwy e-bost. Mae'r holl wybodaeth a dderbyniwn gan ein cwsmeriaid yn cael ei gwarchod gan ein gweinyddwyr diogel. Mae meddalwedd gweinydd diogel dvafoundation.org yn amgryptio holl wybodaeth y cwsmer cyn ei hanfon atom. At hynny, sicrheir yr holl ddata cwsmeriaid a gesglir rhag defnydd neu fynediad heb awdurdod. Nid yw gwybodaeth cardiau credyd yn cael ei storio gennym ni ar ein gweinyddwyr.

TRYDYDD PARTIESON

Nid ydym ac ni fyddwn yn gwerthu nac yn delio â gwybodaeth bersonol neu wybodaeth i gwsmeriaid. Fodd bynnag, gallwn ddefnyddio mewn gwybodaeth gyffredinol heb unrhyw gyfeiriad at eich enw, eich gwybodaeth i greu ystadegau marchnata, nodi gofynion defnyddwyr a chynorthwyo i ddiwallu anghenion cwsmeriaid yn gyffredinol. Yn ogystal, gallwn ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu i wella ein gwefan a'n gwasanaethau ond nid at unrhyw ddefnydd arall.

DATGELU GWYBODAETH

efallai y bydd yn ofynnol i dvafoundation.org, mewn rhai amgylchiadau, ddatgelu gwybodaeth yn ddidwyll a lle mae'n ofynnol i dvafoundation.org wneud hynny o dan yr amgylchiadau a ganlyn: yn ôl y gyfraith neu gan unrhyw lys; gorfodi telerau unrhyw un o'n cytundebau cwsmeriaid; neu i amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch ein cwsmeriaid neu drydydd partïon.

EITHRIO CYSTADLEUWYR

Os ydych chi yn y busnes o greu dogfennau, nwyddau neu wasanaethau tebyg at y diben o'u darparu am ffi i ddefnyddwyr, p'un a ydyn nhw'n ddefnyddwyr busnes neu'n ddefnyddwyr domestig, yna rydych chi'n gystadleuydd ar dvafoundation.org. mae dvafoundation.org yn eithrio ac nid yw'n caniatáu ichi ddefnyddio neu gyrchu ein gwefan, i lawrlwytho unrhyw ddogfennau neu wybodaeth o'i wefan neu gael unrhyw ddogfennau neu wybodaeth o'r fath trwy drydydd parti. Os byddwch yn torri'r tymor hwn yna bydd dvafoundation.org yn eich dal yn gwbl gyfrifol am unrhyw golled y gallwn ei chynnal ac yn eich dal yn atebol ymhellach am yr holl elw y gallech ei wneud o ddefnydd mor amhriodol ac amhriodol. Mae dvafoundation.org yn cadw'r hawl i eithrio a gwrthod mynediad i unrhyw berson i'n gwefan, gwasanaethau neu wybodaeth yn ôl ein disgresiwn llwyr.

HAWLFRAINT, MASNACH A CHYFYNGIADAU DEFNYDDIO

Mae'r wefan hon yn cynnwys deunydd sy'n eiddo i ni neu'n drwyddedig i ni. Mae'r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddyluniad, cynllun, edrychiad, ymddangosiad, nodau masnach a graffeg. Ni chaniateir i chi atgynhyrchu'r dogfennau, y wybodaeth na'r deunyddiau ar y wefan at ddibenion eu gwerthu na'u defnyddio gan unrhyw drydydd parti. Yn benodol ni chaniateir i chi ailgyhoeddi, uwchlwytho, trosglwyddo'n electronig neu fel arall na dosbarthu unrhyw un o'r deunyddiau, dogfennau neu gynhyrchion a allai fod ar gael i'w lawrlwytho o bryd i'w gilydd ar y wefan hon.

Mae dvafoundation.org yn benodol yn cadw'r holl hawlfraint a nod masnach ym mhob dogfen, gwybodaeth a deunydd ar ein gwefan ac rydym yn cadw'r hawl i weithredu yn eich erbyn os byddwch chi'n torri unrhyw un o'r telerau hyn.

Gwaherddir ailddosbarthu neu atgynhyrchu rhan neu'r cyfan o'r cynnwys ar unrhyw ffurf ac eithrio'r canlynol: gallwch argraffu neu lawrlwytho darnau o ddisg galed leol at eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig; a gallwch gopïo'r cynnwys i drydydd partïon unigol at eu defnydd personol, ond dim ond os ydych chi'n cydnabod mai'r wefan yw ffynhonnell y deunydd.

Ni chewch, ac eithrio gyda'n caniatâd ysgrifenedig penodol, ddosbarthu neu ecsbloetio'r cynnwys yn fasnachol. Ni chewch ychwaith ei drosglwyddo na'i storio mewn unrhyw wefan arall neu fath arall o system adfer electronig.

CYTUNDEB CYFAN

Mae'r telerau ac amodau hyn yn cynrychioli'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a dvafoundation.org ynghylch eich defnydd a'ch mynediad i wefan dvafoundation.org a'ch defnydd a'ch mynediad i'r dogfennau a'r wybodaeth arni. Nid oes unrhyw derm arall i'w gynnwys yn y cytundeb hwn ac eithrio pan fydd yn ofynnol ei gynnwys gan unrhyw ddeddfwriaeth yn y Gymanwlad neu unrhyw Wladwriaeth neu Diriogaeth. Mae pob term ymhlyg ac eithrio'r rhai a awgrymir gan statud ac na ellir eu gwahardd yn benodol, wedi'u heithrio'n benodol trwy hyn.

EITHRIO TELERAU ANNERBYNIOL

Pan fyddai unrhyw gymal neu derm uchod, yn ôl unrhyw statud cymwys, yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n anorfodadwy mewn unrhyw Wladwriaeth neu Diriogaeth yna ni fydd cymal o'r fath yn berthnasol yn y Wladwriaeth neu'r Diriogaeth honno a bernir na chafodd ei gynnwys erioed yn yr amodau a thelerau hyn yn y Wladwriaeth neu'r Diriogaeth honno. Bydd cymal o'r fath, os yw'n gyfreithiol ac yn orfodadwy mewn unrhyw Wladwriaeth neu Diriogaeth arall, yn parhau i fod yn gwbl orfodadwy ac yn rhan o'r cytundeb hwn yn y Gwladwriaethau a'r Tiriogaethau eraill hynny. Ni fydd gwaharddiad tybiedig unrhyw derm yn unol â'r paragraff hwn yn effeithio nac yn addasu gorfodadwyedd ac adeiladwaith llawn cymalau eraill yr amodau a thelerau hyn.

JURISDICTION

Mae'r cytundeb hwn a'r wefan hon yn ddarostyngedig i gyfreithiau Queensland ac Awstralia. Os oes anghydfod rhyngoch chi a dvafoundation.org sy'n arwain at ymgyfreitha yna mae'n rhaid i chi ymostwng i awdurdodaeth llysoedd Queensland.

Mae Angen Eich Cefnogaeth Heddiw!